Stanovy občanského sdružení

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

 1. Název sdružení: PODNIKÁME BEZ KORUPCE, o. s.
 2. Sídlo sdružení: Kochanova 3, Praha 6, 169 00
 3. Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky -celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;
 4. Charakter sdružení - sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb.

čl. II
Cíle činnosti

 1. šíření principu podnikání bez korupce mezi podnikateli v ČR;
 2. dosažení maximálního množství přihlášených podnikatelů k podnikání bez korupce v ČR;
 3. dosažení co nejvyššího povědomí veřejnosti o podnikání bez korupce;
 4. podpora a organizovaní aktivit, které mohou ztížit korupční jednání.

čl. III
Náplň a formy činnosti

 1. vytváření pravidel a podmínek pro používání označení „Podnikáme bez korupce“;
 2. provozování www stránek a sociálních sítí na Internetu sloužících k naplnění cílů sdružení;
 3. šíření informací souvisejících s naplňováním cílů sdružení;
 4. komunikace s médii a blogy;
 5. organizování aktivit podporujících cíle sdružení;
 6. zapojování aktivních jednotlivců a virtuálních skupin do otevřené diskuse o tématech souvisejících s cíli sdružení;
 7. vytváření kontaktů a spolupráce s obdobně zaměřenými organizacemi v České republice i v zahraničí.

čl. IV
Členství ve sdružení

 1. Členem ("garantem") sdružení může být jen fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba.
 2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena ("garanta") je potřeba souhlas 2/3 členů ("garantů") sdružení.
 3. Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
 4. Členství zaniká:
  • doručením písemného oznámení člena ("garanta") o vystoupení ze sdružení;
  • rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
  • úmrtím, zánikem právnické osoby - člena ("garanta") sdružení.
 5. Člen ("garant") má právo:
  • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
  • podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení.
 6. Člen má povinnost dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíli sdružení.
 7. Z členství vyplývá povinnost platit členský příspěvek ve výši 500 Kč /rok pro fyzickou osobu a 2 000 Kč / rok pro právnickou osobu.

čl. V
Orgány sdružení

 1. Orgány sdružení jsou: členská schůze, výbor sdružení, předseda sdružení a revizor sdružení.

čl. VI
Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;
 2. Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň 2/3 členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 4. Členskou schůzi svolá výbor sdružení vlastním rozhodnutím, či požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 5. Členská schůze:
  • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení;
  • volí výbor sdružení, předsedu a revizora;
  • schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;
  • přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena;
  • určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období.

čl. VII
Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výbor sdružení je nejméně tříčlenný nejvíce pětičlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu, revizora a pokladníka. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení.
 2. Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení:
  • na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;
  • připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.
 3. Hlasování ve výboru probíhá tak, že každý člen výboru má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 4. Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně.
 5. V hospodářských věcech jedná jménem sdružení samostatně také pokladník sdružení.
 6. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII
Revizor sdružení

 1. Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;
 2. připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX
Zásady hospodaření

 1. Sdružení je neziskovou organizací.
 2. Sdružení hospodaří s členskými příspěvky, dary, dotacemi a granty.
 3. Dalšími příjmy mohou být příležitostné příjmy z vlastní činnosti, která je v souladu s cíli sdružení.
 4. Příjmy sdružení mohou být využity pouze na výdaje související s uskutečňováním cílů sdružení a rozpočtem sdružení.
 5. Sdružení se může v rámci svého předmětu činnosti podílet na společných projektech s jinými subjekty.
 6. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou či fyzickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 7. Předseda předkládá sněmu sdružení vždy do dubna následujícího roku ke schválení závěrečný účet sdružení za kalendářní rok a plán činnosti a rozpočet na další rok.
Powered by EasyWeby.cz 2018